Л. МИШИГДОРЖ

Ерөнхий мэс заслын тасгийн эрхлэгч

Хэвлийн болон хэвлийн дурангийн мэс заслын их эмч

Ч.БУЛГАН

Ерөнхий мэс заслын их эмч

Б.АЛТАНХУЯГ

Ерөнхий мэс заслын их эмч

Д.ЭНХБАЯР

Бөөр шээсний замын мэс заслын их эмч